Home | Historie | Nieuws | Doelgroep | Garanties | Referenties | Media | Showroom | Vacatures | Contact | Links   
               
Celsiusstraat 6 |   Wijchen  |  024-6414597 |  info@tifa-theunissen.nl

 

 

 Onderhoud

Producten
• Kozijnen / Gevelelementen
• Houtskeletbouwelementen
• Binnen- buitendeuren
• Voordeuren
• Hefschuifdeuren
• Draai- kiepsystemen
• Schuif- vouwdeuren
• 4 seizoenen puien
• Erkers / Serres
• Luiken
• Binnenpuien & kozijnen
• Garage deuren
• Raamdeuren / ramen
• Speciaal timmerwerk
• Lijstwerk
• Dakkapellen
Trappen
• Van offerte tot aflevering
• Productie proces
• Onderhoud
• Hout & Milieu
Algemene voorwaarden

 


Onderhoudstips:

Hieronder enkele vuistregels van Theunissen Timmerfabriek.

* Tijdig onderhoud plegen vlgs. onderstaand onderhoudsschema
* Verf op hang-en sluitwerk, tochtprofielen vermijden
* Verflagen intact houden, denk aan beschadigingen etc.
* Tocht- en slijtprofielen onaangetast laten
* Kitwerk op een deugdelijke manier herstellen
* Kitnaden om de 2 jaar controleren en eventueel opnieuw aanbrengen
* Neem tijdens het lappen van de ruiten ook het houtwerk mee!


Voor uitgebreidde informatie hierover klik hier om het handboek verwerkingsvoorschriften te downloaden.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de verschillen tussen 'zwart' en 'wit' (zie RAL-9016 en RAL-9004) ter plaatse van de sterkste zonbelasting kunnen oplopen tot bijna 40°C! Indien op geveltimmerwerk in zuid/zuidwest gevels toch donkere kleuren zijn toegepast, adviseert Stichting Garantiefonds Timmerwerk (SGT), zeker bij naaldhoutsoorten, aangepaste onderhoudsschema's te hanteren.

Deze pagina heeft tot doel inzicht te verschaffen in de factoren die de temperatuur van het houtoppervlak bepalen en geeft voor RAL-kleuren informatie over te verwachten temperatuurstijging van het daarmee afgewerkte houtoppervlak. Op grond daarvan zijn de kleuren ingedeeld in een drietal onderhoudsklassen waarvoor indicatieve onderhoudsschema's worden gegeven.


Bepalende factoren
De maximum oppervlaktetemperatuur wordt bepaald door:

  1. Oriëntatie van onderdelen van geveltimmerwerk ten opzichte van de zon.
  2. Warmteabsorptie van de kleur.
  3. Temperatuur van de omgeving.
1. Situering/oriëntatie
A. Van de gevel: De Zuidgevel ontvangt uiteraard de sterkste zonbelasting maar op West- en Oostgevels is die belasting nog steeds aanzienlijk (slechts 10-15 procent lager dan pal zuid).
B. Van het raam of kozijnonderdeel: horizontale delen zoals bovenvlakken van onderdorpels worden circa 10°C warmer dan verticale delen. Middenstijlen van kozijnen worden langduriger belast met zonlicht dan randstijlen.
2. Warmteabsorptie
De warmteabsorptie coëfficient van een kleur is niet eenvoudig te bepalen. In het algemeen (zie opmerking) is deze nagenoeg omgekeerd evenredig met de helderheid van de kleur (Y-waarde volgens ISO-norm 7724-1) welke gemakkelijk is vast te stellen en door de verffabrikanten kan worden opgegeven.

Opmerking:
Infrarood reflectie; sommige donkere kleuren tussen blauw en rood vertonen een lagere warmteabsorptie dan op grond van de geringe optische helderheid mag worden verwacht. Dit betreft kleuren met een sterke infrarood reflectie. Bijvoorbeeld paars 4004 zou op grond van de helderheid een opwarming geven van 44°C. In werkelijkheid is de warmteabsorptie coëfficient 0,61 hetgeen leidt tot een maximale opwarming van ± 29°C.
3. Luchttemperatuur
Deze wordt bepaald door seizoen windsnelheid en -richting en de locatie van het gebouw (open of beschut). De maximum oppervlaktemperatuur is de som van de temperatuurstijging door de warmte absorptie en de luchttemperatuur. In een door TNO uitgevoerd onderzoek is vastgesteld dat in Nederland bij de ongunstigste situering/oriëntatie (globaal horizontale vlakken in Zuid-ZuidWest gevels) in de zomer gerekend kan worden op een toename van de oppervlaktemperatuur ten opzichte van de luchttemperatuur met 4,7°C per 0,1 hogere warmte absorptiecoëfficiënt.
Onderhoudsklassen
Op basis van helderheidswaarden is de opwarming van het oppervlak van alle RAL-kleuren door de Stichting Hout Research (SHR) berekend en zijn deze kleuren ingedeeld in een drietal onderhoudsklassen. Uitgangspunt voor deze indeling is dat de oppervlaktemperatuur van het hout, dit is de berekende temperatuur verhoogd met de luchttemperatuur, naar het oordeel van SHR bij voorkeur niet boven de 70°C moet komen.
Onderhoudsklasse Gunstig (Klasse I) (temperatuurstijging =< 36°C.)
Deze kleuren zijn onder alle omstandigheden toe te passen en genieten de voorkeur indien sprake is van een verhoogd onderhoudsrisico (sterke zonbelasting, naaldhout). Voor de kleuren uit deze klasse geldt het onderhoudsschema 'lichte kleuren'.
Onderhoudsklasse Normaal (Klasse II) (temperatuurstijging tussen 36 en 44°C)
Ook bij deze kleuren kan in principe worden uitgegaan van het onderhoudsschema 'lichte kleuren', hoewel voor deze klasse wordt aanbevolen de liggende delen frequenter te inspecteren. Is echter sprake van omstandigheden, welke in de zomer kunnen leiden tot extreem hoge luchttemperatuur in combinatie met directe zonbelasting, dan moet het gebruik van het onderhoudsschema 'donkere kleuren' worden aangeraden. Hierbij valt te denken aan zeer beschut gelegen Zuid-ZuidWestgevels en aan geveltimmerwerk dat direct boven een warmtereflecterend vlak is gesitueerd.
Onderhoudsklasse Ongunstig (Klasse III) (temperatuurstijging >= 44°C.)
Bij toepassing van deze kleuren, met name op de ongunstige locaties, moet rekening worden gehouden met versneld onderhoud en verdient het onderhoudsschema 'donkere kleuren' de voorkeur.
In onderstaande tabel is per RAL-kleur aangegeven tot welke klasse deze op basis van de helderheidsfactor moet worden gerekend en wat de te verwachten temperatuurstijging is.

Bij gevels voorzien van een terugliggende entreepartij of gelegen onder een groot overstek, kunnen de afwerklagen op de kozijnen in een gunstiger onderhoudsklasse worden ingedeeld dan op grond van de kleur raadzaam zou zijn. Dit geldt ook voor kleuren met een hoge infrarood reflectie (zie opmerking).

Niet RAL-kleuren kunnen worden ingedeeld indien de helderheid (Y-waarde volgens ISO-norm 7724-1) van de kleur bekend is waaruit de stijging van de oppervlaktetemperatuur (Tos) kan worden berekend: Tos = 47,5 x ( 1- Y/100 ).
Aanbevolen onderhoudsschema
Lichte kleuren Donkere kleuren
jaar D C jaar D C
1     1   C
2   C 2 * C
3 *   3   C
4   C 4 ** C
5     5   C
6 ** C 6 * C
7     7   C
8   C 8 ** C
9 *   9   C
10   C 10 * C
11     11   C
12 ** C 12 ** C
13     13   C
14   C 14 * C

D = dekkend basissysteem + afwerking
* = beschadigingen + liggende delen bijwerken
** = bijwerken + geheel nieuwe deklaag aanbrengen
C = controle / inspectie

Indien u op ons onderstaand logo klikt verschijnt er een overzicht van kleuren waarin onze producten kunnen worden geleverd.  
Uiteraard is dit ook mogelijk in diverse transparante gepigmenteerde kleuren (deze transparante kleuren zijn niet aangegeven)
                                                                                                                                                                                                                                       

                   


© 2008 - 2017  Webdesign & Fotografie: YW Fotografie.com